Diseases Treated

ObesityProteinureaCirrhosis of Liver
DiabetesArthritisLeucorrhea
PsoriasisGastrointestinal DisordersHernia
Ulcerative ColitisInfertility IssuesHypertension
EczemaSkin AllergySlip Disc
SciaticaCushing’s SyndromeCrohn’s Syndrome
BaldnessFatty LiverCystitis
Pruritus VulvaeAsthmaSinus
MigraineDiarrhoeaMucus
TyphoidPilesHypoglycemia
ThyroidGoitreLow Blood Pressure
DysentryMenstrual DisordersNervous System
Heart DiseasesKidney StonesFever
DyspepsiaStomach problemsEar Diseases
PyorrheaProstrateNeuralgia
EpilepsyAnemia